Navigace

Obsah

Vítejte v registru oznámení obce Chvalatice

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů dále jen zákon,ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech,oznámení o majetku a oznámení o příjmech,darech a závazcích(dále jen oznámení),která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení(dále jen registr)

U OBCE CHVALATICE jsou veřejnými funkcionáři :

starosta obce,místostarosta obce,kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

Registr vede evidenční orgán,kterým je:starosta obce Chvalatice


Nahlížení do registru-Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.Do registru je možno nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.Výpisy i opisy evidenční orgán  neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin a také neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.

Písemná žádost musí obsahovat jméno,příjmení,datum narození,trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom,zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové sítě.

Žádost lze podat

a) osobně u evidenčního orgánu,obraťte se na starosty obce osobně a dojednejte si termín návštěvy.Poté se v domluveném termínu dostavte na obecní úřad.Předložte vyplněnou žádost o nahlédnutí do registru,resp.od starosty si vyžádejte příslušný tiskopis,kde vyplňte stanovené údaje.Uvedené údaje starosta ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti.Poté Vám umožní nahlédnout do registru,nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo.Jméno a heslo Vás opravňuje nahlížet do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti

b)prostřednictvím provozovatele poštovních služebna

c)elektonicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu

 -žádost ke stažení


Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě,udělí starosta žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru,které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s vyjímkou žádosti podané osobně u evidenčního orgánu.Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Technické podmínky nahlížení do registru:

oznámení v registru jsou zveřejněna jako dokumenty PDF.K jejich prohlížení je nutný prohlížeč,např Adobe Reader,který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software

Poučení pro žadatele: 
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány,s vyjímkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona,pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů

Přestupku se dopustí ten kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru.Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000,-Kč.